19/06/2019
Pha chế tổng hợp K170

Pha chế tổng hợp K170

Pha chế tổng hợp K170 thi tốt nghiệp
19/06/2019
Bếp Quốc tế K77 & Bếp Việt K99

Bếp Quốc tế K77 & Bếp Việt K99

Bếp Quốc tế K77 & Bếp Việt K99 thi tốt nghiệp Bếp Việt
19/06/2019
Bếp Quốc tế K71

Bếp Quốc tế K71

Bếp Quốc tế K71 thi giữa kỳ Bếp Âu
19/06/2019
Bếp Quốc tế K78 & Bếp Việt K100

Bếp Quốc tế K78 & Bếp Việt K100

Bếp Quốc tế K78 & Bếp Việt K100 thi giữa kỳ Bếp Việt
19/06/2019
Bếp chính Bếp Chay K30

Bếp chính Bếp Chay K30

Bếp chính Bếp Chay K30 thi tốt nghiệp
19/06/2019
Bếp Quốc tế K74

Bếp Quốc tế K74

Bếp Quốc tế K74 thi tốt nghiệp Bếp Hoa
07/06/2019
Pha chế tổng hợp K169

Pha chế tổng hợp K169

Pha chế tổng hợp K169 thi tốt nghiệp
07/06/2019
Bếp Quốc tế K76 & Bếp Việt K98

Bếp Quốc tế K76 & Bếp Việt K98

Bếp Quốc tế K76 & Bếp Việt K98 thi tốt nghiệp Bếp Việt
07/06/2019
Bếp Quốc tế K70

Bếp Quốc tế K70

Bếp Quốc tế K70 thi giữa kỳ Bếp Âu
30/05/2019
Bếp chính Bếp Chay K32

Bếp chính Bếp Chay K32

Bếp chính Bếp Chay K32 thi giữa kỳ