01/04/2019

Bếp chính Bếp Chay K28

Bếp chính Bếp Chay K28 thi giữa kỳ
01/04/2019

Barista K42

Barista K42 thi tốt nghiệp
01/04/2019

Bánh tổng hợp nâng cao K23

Bánh tổng hợp nâng cao K23 thi tốt nghiệp
01/04/2019

Bếp Chay K29

Bếp Chay K29 thi giữa kỳ
01/04/2019

Bartender K33

Bartender 33 thi tốt nghiệp
01/04/2019

Barista khóa 40

Barista khóa 40 thi tốt nghiệp