02/04/2019

Bếp Quốc tế K66

Bếp Quốc tế K66 thi giữa kỳ Bếp Âu
02/04/2019

Bếp Quốc tế K71 & Bếp Việt K93

Bếp Quốc tế K71 & Bếp Việt K93 thi tốt nghiệp Bếp Việt
02/04/2019

Bếp Quốc tế K72 & Bếp Việt K94

Bếp Quốc tế K72 & Bếp Việt K94 thi tốt nghiệp Bếp Việt
02/04/2019

Bếp Quốc tế K69

Bếp Quốc tế K69 thi tốt nghiệp Bếp Hoa
02/04/2019

Bánh tổng hợp nâng cao K24

Bánh tổng hợp nâng cao K24 thi tốt nghiệp
02/04/2019

Bếp chính Bếp Nhật K33

Bếp chính Bếp Nhật K33 thi tốt nghiệp
02/04/2019

Bếp Hoa nâng cao K02

Bếp Hoa nâng cao K02 thi tốt nghiệp
01/04/2019

Bếp Quốc tế K64

Bếp Quốc tế K64 thi giữa kỳ Bếp Âu
01/04/2019

Bếp Quốc tế K68

Bếp Quốc tế K68 thi giữa kỳ Bếp Hoa
01/04/2019

Barista K41

Barista K41 thi tốt nghiệp