18/05/2019

Barista K44

Barista K44 thi tốt nghiệp
18/05/2019

Bếp Nhật K34

Bếp Nhật K34 thi giữa kỳ
16/05/2019

Pha chế tổng hợp K168

Pha chế tổng hợp K168 thi tốt nghiệp
16/05/2019

Bánh tổng hợp căn bản K23

Bánh tổng hợp căn bản K23 thi tốt nghiệp
13/05/2019

Bếp Quốc tế K74 & Bếp Việt K96

Bếp Quốc tế K74 & Bếp Việt K96 thi tốt nghiệp Bếp Việt
11/05/2019

Bếp Việt K99 & Bếp Quốc tế K77

Bếp Việt K99 & Bếp Quốc tế K77 thi giữa kỳ Bếp Việt
07/05/2019

Pha chế tổng hợp học làm kem

Pha chế tổng hợp giao lưu học làm kem
07/05/2019

Bánh tổng hợp nâng cao K25

Bánh tổng hợp nâng cao K25 thi tốt nghiệp
06/05/2019

Bếp Quốc tế K69

Bếp Quốc tế K69 thi Bếp Âu
06/05/2019

Bếp chính Bếp Nhật K33

Bếp chính Bếp Nhật K33 thi tốt nghiệp