Thời gian học Bếp quốc tế bao lâu?

Khóa học Bếp Quốc tế  sẽ kéo dài 8,5 tháng, thời gian học tại trường 6,5 tháng và 2 tháng thực tập bếp tại các nhà hàng, khách sạn lớn .